โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 8
ร้อยละ 30.77 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 13 7 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 23.64 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 31.25 % 0.00 % 0.00 % 43.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 4 18 12 0 0 50
ร้อยละ 4.76 % 21.43 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 59.52 %

68 : 4 , 14 , 7 , 0 , 0 , 43...5.88 , 20.59 , 10.29 , 0.00 , 0.00 , 63.24 = 25 : 36.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48%

Powered By www.thaieducation.net