โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
105
จำนวน(คน) 10 12 13 1 0 69
ร้อยละ 9.52 % 11.43 % 12.38 % 0.95 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 10 5 25 0 0 102
ร้อยละ 7.04 % 3.52 % 17.61 % 0.00 % 0.00 % 71.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 20 17 38 1 0 171
ร้อยละ 8.10 % 6.88 % 15.38 % 0.40 % 0.00 % 69.23 %

247 : 20 , 17 , 38 , 1 , 0 , 171...8.10 , 6.88 , 15.38 , 0.40 , 0.00 , 69.23 = 76 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77%

Powered By www.thaieducation.net