โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 11 12 13 1 0 67
ร้อยละ 10.58 % 11.54 % 12.50 % 0.96 % 0.00 % 64.42 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 9 5 25 0 0 101
ร้อยละ 6.43 % 3.57 % 17.86 % 0.00 % 0.00 % 72.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 244 คน
จำนวน(คน) 20 17 38 1 0 168
ร้อยละ 8.20 % 6.97 % 15.57 % 0.41 % 0.00 % 68.85 %

244 : 20 , 17 , 38 , 1 , 0 , 168...8.20 , 6.97 , 15.57 , 0.41 , 0.00 , 68.85 = 76 : 31.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.15%

Powered By www.thaieducation.net