โรงเรียนบ้านแม่ขีด (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 23
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 61
ร้อยละ 3.03 % 1.52 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 92.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 50
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 6 1 3 0 0 134
ร้อยละ 4.17 % 0.69 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 93.06 %

91 : 4 , 1 , 2 , 0 , 0 , 84...4.40 , 1.10 , 2.20 , 0.00 , 0.00 , 92.31 = 7 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.94%

Powered By www.thaieducation.net