โรงเรียนบ้านโพซอ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 49
ร้อยละ 5.56 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.74 %
ระดับประถมศึกษา
218
จำนวน(คน) 1 18 4 1 0 194
ร้อยละ 0.46 % 8.26 % 1.83 % 0.46 % 0.00 % 88.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
104
จำนวน(คน) 2 8 4 0 0 90
ร้อยละ 1.92 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 6 28 8 1 0 333
ร้อยละ 1.60 % 7.45 % 2.13 % 0.27 % 0.00 % 88.56 %

272 : 4 , 20 , 4 , 1 , 0 , 243...1.47 , 7.35 , 1.47 , 0.37 , 0.00 , 89.34 = 29 : 10.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.44%

Powered By www.thaieducation.net