โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 30
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 3 5 3 4 0 53
ร้อยละ 4.41 % 7.35 % 4.41 % 5.88 % 0.00 % 77.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
128
จำนวน(คน) 6 5 7 0 1 109
ร้อยละ 4.69 % 3.91 % 5.47 % 0.00 % 0.78 % 85.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 12 12 11 4 1 192
ร้อยละ 5.17 % 5.17 % 4.74 % 1.72 % 0.43 % 82.76 %

104 : 6 , 7 , 4 , 4 , 0 , 83...5.77 , 6.73 , 3.85 , 3.85 , 0.00 , 79.81 = 21 : 20.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24%

Powered By www.thaieducation.net