โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 13
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 45
ร้อยละ 3.85 % 5.77 % 3.85 % 0.00 % 0.00 % 86.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 5 4 0 0 58
ร้อยละ 5.63 % 7.04 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %

71 : 4 , 5 , 4 , 0 , 0 , 58...5.63 , 7.04 , 5.63 , 0.00 , 0.00 , 81.69 = 13 : 18.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.31%

Powered By www.thaieducation.net