โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงสมร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 6 2 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 0 7 1 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 14.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 0 13 3 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 19.12 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %

68 : 0 , 13 , 3 , 0 , 0 , 52...0.00 , 19.12 , 4.41 , 0.00 , 0.00 , 76.47 = 16 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53%

Powered By www.thaieducation.net