โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 4 3 7 7 9 55
ร้อยละ 4.71 % 3.53 % 8.24 % 8.24 % 10.59 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
245
จำนวน(คน) 7 13 36 20 34 135
ร้อยละ 2.86 % 5.31 % 14.69 % 8.16 % 13.88 % 55.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 330 คน
จำนวน(คน) 11 16 43 27 43 190
ร้อยละ 3.33 % 4.85 % 13.03 % 8.18 % 13.03 % 57.58 %

330 : 11 , 16 , 43 , 27 , 43 , 190...3.33 , 4.85 , 13.03 , 8.18 , 13.03 , 57.58 = 140 : 42.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 42.42%

Powered By www.thaieducation.net