โรงเรียนบ้านบางเหรียง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 3 8 3 11 23
ร้อยละ 0.00 % 6.25 % 16.67 % 6.25 % 22.92 % 47.92 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 1 3 26 4 29 55
ร้อยละ 0.85 % 2.54 % 22.03 % 3.39 % 24.58 % 46.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 3 6 3 9 45
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 9.09 % 4.55 % 13.64 % 68.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 1 9 40 10 49 123
ร้อยละ 0.43 % 3.88 % 17.24 % 4.31 % 21.12 % 53.02 %

166 : 1 , 6 , 34 , 7 , 40 , 78...0.60 , 3.61 , 20.48 , 4.22 , 24.10 , 46.99 = 88 : 53.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 46.98%

Powered By www.thaieducation.net