โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 0 7 6 5 20
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 16.67 % 14.29 % 11.90 % 47.62 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 19 5 7 3 2 105
ร้อยละ 13.48 % 3.55 % 4.96 % 2.13 % 1.42 % 74.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 23 5 14 9 7 125
ร้อยละ 12.57 % 2.73 % 7.65 % 4.92 % 3.83 % 68.31 %

183 : 23 , 5 , 14 , 9 , 7 , 125...12.57 , 2.73 , 7.65 , 4.92 , 3.83 , 68.31 = 58 : 31.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 31.69%

Powered By www.thaieducation.net