โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 15 0 5 0 0 22
ร้อยละ 35.71 % 0.00 % 11.90 % 0.00 % 0.00 % 52.38 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 8 0 18 10 0 100
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 13.24 % 7.35 % 0.00 % 73.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 23 0 23 10 0 122
ร้อยละ 12.92 % 0.00 % 12.92 % 5.62 % 0.00 % 68.54 %

178 : 23 , 0 , 23 , 10 , 0 , 122...12.92 , 0.00 , 12.92 , 5.62 , 0.00 , 68.54 = 56 : 31.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 31.46%

Powered By www.thaieducation.net