โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 10 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 55.56 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 49
ร้อยละ 8.20 % 0.00 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 27
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 8 10 11 0 0 84
ร้อยละ 7.08 % 8.85 % 9.73 % 0.00 % 0.00 % 74.34 %

79 : 5 , 10 , 7 , 0 , 0 , 57...6.33 , 12.66 , 8.86 , 0.00 , 0.00 , 72.15 = 22 : 27.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 25.66%

Powered By www.thaieducation.net