โรงเรียนบ้านห้วยยาง (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 8 0 4 0 7
ร้อยละ 0.00 % 42.11 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 36.84 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 4 3 6 0 0 48
ร้อยละ 6.56 % 4.92 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 78.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 7 12 8 6 0 1
ร้อยละ 20.59 % 35.29 % 23.53 % 17.65 % 0.00 % 2.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 11 23 14 10 0 56
ร้อยละ 9.65 % 20.18 % 12.28 % 8.77 % 0.00 % 49.12 %

80 : 4 , 11 , 6 , 4 , 0 , 55...5.00 , 13.75 , 7.50 , 5.00 , 0.00 , 68.75 = 25 : 31.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 50.88%

Powered By www.thaieducation.net