โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 7
ร้อยละ 21.43 % 14.29 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 3 4 0 2 0 23
ร้อยละ 9.38 % 12.50 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 71.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 1 6 0 1 28
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 16.67 % 0.00 % 2.78 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 6 7 7 3 1 58
ร้อยละ 7.32 % 8.54 % 8.54 % 3.66 % 1.22 % 70.73 %

46 : 6 , 6 , 1 , 3 , 0 , 30...13.04 , 13.04 , 2.17 , 6.52 , 0.00 , 65.22 = 16 : 34.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27%

Powered By www.thaieducation.net