โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 4 4 1 4 1 0
ร้อยละ 28.57 % 28.57 % 7.14 % 28.57 % 7.14 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 7 8 3 7 2 7
ร้อยละ 20.59 % 23.53 % 8.82 % 20.59 % 5.88 % 20.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 2 5 6 2 6 13
ร้อยละ 5.88 % 14.71 % 17.65 % 5.88 % 17.65 % 38.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 13 17 10 13 9 20
ร้อยละ 15.85 % 20.73 % 12.20 % 15.85 % 10.98 % 24.39 %

48 : 11 , 12 , 4 , 11 , 3 , 7...22.92 , 25.00 , 8.33 , 22.92 , 6.25 , 14.58 = 41 : 85.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 75.61%

Powered By www.thaieducation.net