โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 12
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
35
จำนวน(คน) 2 4 0 0 0 29
ร้อยละ 5.71 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 3 6 3 0 0 68
ร้อยละ 3.75 % 7.50 % 3.75 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %

49 : 3 , 5 , 0 , 0 , 0 , 41...6.12 , 10.20 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 83.67 = 8 : 16.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00%

Powered By www.thaieducation.net