โรงเรียนบ้านม่วงชุม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 1 2 1 0 13
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 7 7 9 0 0 44
ร้อยละ 10.45 % 10.45 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 65.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 10 8 11 1 0 57
ร้อยละ 11.49 % 9.20 % 12.64 % 1.15 % 0.00 % 65.52 %

87 : 10 , 8 , 11 , 1 , 0 , 57...11.49 , 9.20 , 12.64 , 1.15 , 0.00 , 65.52 = 30 : 34.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48%

Powered By www.thaieducation.net