โรงเรียนบ้านห้วยสูน (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 13
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 5 2 4 1 0 47
ร้อยละ 8.47 % 3.39 % 6.78 % 1.69 % 0.00 % 79.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 20
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 6 4 7 1 0 80
ร้อยละ 6.12 % 4.08 % 7.14 % 1.02 % 0.00 % 81.63 %

73 : 5 , 3 , 4 , 1 , 0 , 60...6.85 , 4.11 , 5.48 , 1.37 , 0.00 , 82.19 = 13 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.37%

Powered By www.thaieducation.net