โรงเรียนวัดพรุเตียว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 3 2 1 1 30
ร้อยละ 2.63 % 7.89 % 5.26 % 2.63 % 2.63 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 3 2 1 1 1 77
ร้อยละ 3.53 % 2.35 % 1.18 % 1.18 % 1.18 % 90.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 4 5 3 2 2 107
ร้อยละ 3.25 % 4.07 % 2.44 % 1.63 % 1.63 % 86.99 %

123 : 4 , 5 , 3 , 2 , 2 , 107...3.25 , 4.07 , 2.44 , 1.63 , 1.63 , 86.99 = 16 : 13.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.01%

Powered By www.thaieducation.net