โรงเรียนวัดพรุเตียว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 3 2 0 1 30
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 5.26 % 0.00 % 2.63 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 79
ร้อยละ 2.35 % 3.53 % 1.18 % 0.00 % 0.00 % 92.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 4 6 3 0 1 109
ร้อยละ 3.25 % 4.88 % 2.44 % 0.00 % 0.81 % 88.62 %

123 : 4 , 6 , 3 , 0 , 1 , 109...3.25 , 4.88 , 2.44 , 0.00 , 0.81 , 88.62 = 14 : 11.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.38%

Powered By www.thaieducation.net