โรงเรียนบ้านห้วยลึก (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 0 6 2 0 25
ร้อยละ 10.81 % 0.00 % 16.22 % 5.41 % 0.00 % 67.57 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 15 9 22 2 1 64
ร้อยละ 13.27 % 7.96 % 19.47 % 1.77 % 0.88 % 56.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 9
ร้อยละ 21.43 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 22 10 29 4 1 98
ร้อยละ 13.41 % 6.10 % 17.68 % 2.44 % 0.61 % 59.76 %

150 : 19 , 9 , 28 , 4 , 1 , 89...12.67 , 6.00 , 18.67 , 2.67 , 0.67 , 59.33 = 61 : 40.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24%

Powered By www.thaieducation.net