โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 0 1 1 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 16.67 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 22
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
13
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 10
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 47 คน
จำนวน(คน) 4 1 4 1 1 36
ร้อยละ 8.51 % 2.13 % 8.51 % 2.13 % 2.13 % 76.60 %

34 : 2 , 0 , 4 , 1 , 1 , 26...5.88 , 0.00 , 11.76 , 2.94 , 2.94 , 76.47 = 8 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40%

Powered By www.thaieducation.net