โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 7 3 12 10 10
ร้อยละ 10.64 % 14.89 % 6.38 % 25.53 % 21.28 % 21.28 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 28 14 15 42 29 12
ร้อยละ 20.00 % 10.00 % 10.71 % 30.00 % 20.71 % 8.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
85
จำนวน(คน) 16 2 11 18 13 25
ร้อยละ 18.82 % 2.35 % 12.94 % 21.18 % 15.29 % 29.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 49 23 29 72 52 47
ร้อยละ 18.01 % 8.46 % 10.66 % 26.47 % 19.12 % 17.28 %

187 : 33 , 21 , 18 , 54 , 39 , 22...17.65 , 11.23 , 9.63 , 28.88 , 20.86 , 11.76 = 165 : 88.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 225 คน คิดเป็นร้อยละ 82.72%

Powered By www.thaieducation.net