โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 3
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 33
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 89.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 13
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 49
ร้อยละ 13.11 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 80.33 %

45 : 5 , 0 , 4 , 0 , 0 , 36...11.11 , 0.00 , 8.89 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 9 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67%

Powered By www.thaieducation.net