โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 5
ร้อยละ 12.50 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 9 0 0 0 0 28
ร้อยละ 24.32 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
16
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 11 1 1 1 0 47
ร้อยละ 18.03 % 1.64 % 1.64 % 1.64 % 0.00 % 77.05 %

45 : 10 , 1 , 1 , 0 , 0 , 33...22.22 , 2.22 , 2.22 , 0.00 , 0.00 , 73.33 = 12 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.95%

Powered By www.thaieducation.net