โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 29 3 10 1 0 55
ร้อยละ 29.59 % 3.06 % 10.20 % 1.02 % 0.00 % 56.12 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 23 1 26 0 0 191
ร้อยละ 9.54 % 0.41 % 10.79 % 0.00 % 0.00 % 79.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 339 คน
จำนวน(คน) 52 4 36 1 0 246
ร้อยละ 15.34 % 1.18 % 10.62 % 0.29 % 0.00 % 72.57 %

339 : 52 , 4 , 36 , 1 , 0 , 246...15.34 , 1.18 , 10.62 , 0.29 , 0.00 , 72.57 = 93 : 27.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43%

Powered By www.thaieducation.net