โรงเรียนบ้านปากปาด (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 4 5 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 4 7 0 0 96
ร้อยละ 4.46 % 3.57 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 8 1 6 0 0 38
ร้อยละ 15.09 % 1.89 % 11.32 % 0.00 % 0.00 % 71.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 13 9 18 0 0 165
ร้อยละ 6.34 % 4.39 % 8.78 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %

152 : 5 , 8 , 12 , 0 , 0 , 127...3.29 , 5.26 , 7.89 , 0.00 , 0.00 , 83.55 = 25 : 16.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51%

Powered By www.thaieducation.net