โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 21
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 7 2 7 0 0 65
ร้อยละ 8.64 % 2.47 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 80.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 8 2 10 1 0 86
ร้อยละ 7.48 % 1.87 % 9.35 % 0.93 % 0.00 % 80.37 %

107 : 8 , 2 , 10 , 1 , 0 , 86...7.48 , 1.87 , 9.35 , 0.93 , 0.00 , 80.37 = 21 : 19.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.63%

Powered By www.thaieducation.net