โรงเรียนบ้านห้วยคอม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 1 0 1 0 27
ร้อยละ 14.71 % 2.94 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 30 20 9 16 0 68
ร้อยละ 20.98 % 13.99 % 6.29 % 11.19 % 0.00 % 47.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 4 3 2 2 0 45
ร้อยละ 7.14 % 5.36 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 80.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 39 24 11 19 0 140
ร้อยละ 16.74 % 10.30 % 4.72 % 8.15 % 0.00 % 60.09 %

177 : 35 , 21 , 9 , 17 , 0 , 95...19.77 , 11.86 , 5.08 , 9.60 , 0.00 , 53.67 = 82 : 46.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 39.91%

Powered By www.thaieducation.net