โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 7 2 0 0 0 19
ร้อยละ 25.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 4 1 10 1 0 58
ร้อยละ 5.41 % 1.35 % 13.51 % 1.35 % 0.00 % 78.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 2 1 9 0 0 48
ร้อยละ 3.33 % 1.67 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 13 4 19 1 0 125
ร้อยละ 8.02 % 2.47 % 11.73 % 0.62 % 0.00 % 77.16 %

102 : 11 , 3 , 10 , 1 , 0 , 77...10.78 , 2.94 , 9.80 , 0.98 , 0.00 , 75.49 = 25 : 24.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 22.84%

Powered By www.thaieducation.net