โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 26
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 2 3 5 1 0 63
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 6.76 % 1.35 % 0.00 % 85.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 4 1 9 0 0 46
ร้อยละ 6.67 % 1.67 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 6 5 15 1 0 135
ร้อยละ 3.70 % 3.09 % 9.26 % 0.62 % 0.00 % 83.33 %

102 : 2 , 4 , 6 , 1 , 0 , 89...1.96 , 3.92 , 5.88 , 0.98 , 0.00 , 87.25 = 13 : 12.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net