โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 5 6 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 15.15 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 14 15 28 0 0 97
ร้อยละ 9.09 % 9.74 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 62.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 6 7 15 0 0 44
ร้อยละ 8.33 % 9.72 % 20.83 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 20 27 49 0 0 163
ร้อยละ 7.72 % 10.42 % 18.92 % 0.00 % 0.00 % 62.93 %

187 : 14 , 20 , 34 , 0 , 0 , 119...7.49 , 10.70 , 18.18 , 0.00 , 0.00 , 63.64 = 68 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 37.07%

Powered By www.thaieducation.net