โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 6 8 5 2 0 64
ร้อยละ 7.06 % 9.41 % 5.88 % 2.35 % 0.00 % 75.29 %
ระดับประถมศึกษา
222
จำนวน(คน) 22 5 18 1 0 176
ร้อยละ 9.91 % 2.25 % 8.11 % 0.45 % 0.00 % 79.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 8 0 15 0 0 97
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 80.83 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 427 คน
จำนวน(คน) 36 13 38 3 0 337
ร้อยละ 8.43 % 3.04 % 8.90 % 0.70 % 0.00 % 78.92 %

307 : 28 , 13 , 23 , 3 , 0 , 240...9.12 , 4.23 , 7.49 , 0.98 , 0.00 , 78.18 = 67 : 21.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 427 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 21.08%

Powered By www.thaieducation.net