โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 54
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 4 0 10 0 0 142
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 6.41 % 0.00 % 0.00 % 91.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 281 คน
จำนวน(คน) 6 0 13 0 0 262
ร้อยละ 2.14 % 0.00 % 4.63 % 0.00 % 0.00 % 93.24 %

212 : 6 , 0 , 10 , 0 , 0 , 196...2.83 , 0.00 , 4.72 , 0.00 , 0.00 , 92.45 = 16 : 7.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76%

Powered By www.thaieducation.net