โรงเรียนบ้านย่านดู่ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 21 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 9.52 % 0.00 % 76.19 %

21 : 0 , 0 , 3 , 2 , 0 , 16...0.00 , 0.00 , 14.29 , 9.52 , 0.00 , 76.19 = 5 : 23.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

Powered By www.thaieducation.net