โรงเรียนบ้านน้ำลี (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 6
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 40
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 8 2 9 0 0 66
ร้อยละ 9.41 % 2.35 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 77.65 %

61 : 8 , 0 , 7 , 0 , 0 , 46...13.11 , 0.00 , 11.48 , 0.00 , 0.00 , 75.41 = 15 : 24.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.35%

Powered By www.thaieducation.net