โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 5 2 4 0 12
ร้อยละ 0.00 % 21.74 % 8.70 % 17.39 % 0.00 % 52.17 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 7 4 3 3 0 23
ร้อยละ 17.50 % 10.00 % 7.50 % 7.50 % 0.00 % 57.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 7 9 5 7 0 35
ร้อยละ 11.11 % 14.29 % 7.94 % 11.11 % 0.00 % 55.56 %

63 : 7 , 9 , 5 , 7 , 0 , 35...11.11 , 14.29 , 7.94 , 11.11 , 0.00 , 55.56 = 28 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44%

Powered By www.thaieducation.net