โรงเรียนบ้านน้ำหมัน (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 1 2 7 3 2
ร้อยละ 28.57 % 4.76 % 9.52 % 33.33 % 14.29 % 9.52 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 4 1 12 5 13 48
ร้อยละ 4.82 % 1.20 % 14.46 % 6.02 % 15.66 % 57.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 2 15 4 17 17
ร้อยละ 3.51 % 3.51 % 26.32 % 7.02 % 29.82 % 29.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 12 4 29 16 33 67
ร้อยละ 7.45 % 2.48 % 18.01 % 9.94 % 20.50 % 41.61 %

104 : 10 , 2 , 14 , 12 , 16 , 50...9.62 , 1.92 , 13.46 , 11.54 , 15.38 , 48.08 = 54 : 51.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 58.39%

Powered By www.thaieducation.net