โรงเรียนบ้านน้ำหมัน (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 1 3 3 4 7
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 15.00 % 15.00 % 20.00 % 35.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 7 0 13 7 13 45
ร้อยละ 8.24 % 0.00 % 15.29 % 8.24 % 15.29 % 52.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 3 15 5 18 16
ร้อยละ 3.39 % 5.08 % 25.42 % 8.47 % 30.51 % 27.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 11 4 31 15 35 68
ร้อยละ 6.71 % 2.44 % 18.90 % 9.15 % 21.34 % 41.46 %

105 : 9 , 1 , 16 , 10 , 17 , 52...8.57 , 0.95 , 15.24 , 9.52 , 16.19 , 49.52 = 53 : 50.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 58.54%

Powered By www.thaieducation.net