โรงเรียนบ้านน้ำหมัน (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 1 3 2 4 11
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 13.64 % 9.09 % 18.18 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 3 0 12 3 12 56
ร้อยละ 3.49 % 0.00 % 13.95 % 3.49 % 13.95 % 65.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 2 14 3 16 22
ร้อยละ 1.72 % 3.45 % 24.14 % 5.17 % 27.59 % 37.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 5 3 29 8 32 89
ร้อยละ 3.01 % 1.81 % 17.47 % 4.82 % 19.28 % 53.61 %

108 : 4 , 1 , 15 , 5 , 16 , 67...3.70 , 0.93 , 13.89 , 4.63 , 14.81 , 62.04 = 41 : 37.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 46.39%

Powered By www.thaieducation.net