โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 9
ร้อยละ 16.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 17
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 6 2 3 0 0 44
ร้อยละ 10.91 % 3.64 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

34 : 5 , 1 , 2 , 0 , 0 , 26...14.71 , 2.94 , 5.88 , 0.00 , 0.00 , 76.47 = 8 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net