โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 81
ร้อยละ 1.14 % 1.14 % 5.68 % 0.00 % 0.00 % 92.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 4 1 8 0 0 51
ร้อยละ 6.25 % 1.56 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 5 2 14 0 0 151
ร้อยละ 2.91 % 1.16 % 8.14 % 0.00 % 0.00 % 87.79 %

108 : 1 , 1 , 6 , 0 , 0 , 100...0.93 , 0.93 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 92.59 = 8 : 7.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.21%

Powered By www.thaieducation.net