โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 7 5 13 0 0 63
ร้อยละ 7.95 % 5.68 % 14.77 % 0.00 % 0.00 % 71.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 2 9 0 0 47
ร้อยละ 7.94 % 3.17 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 74.60 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 12 7 24 0 0 128
ร้อยละ 7.02 % 4.09 % 14.04 % 0.00 % 0.00 % 74.85 %

108 : 7 , 5 , 15 , 0 , 0 , 81...6.48 , 4.63 , 13.89 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 27 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.15%

Powered By www.thaieducation.net