โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 0 3 0 0 11
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 20 2 31 2 0 33
ร้อยละ 22.73 % 2.27 % 35.23 % 2.27 % 0.00 % 37.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 16 3 30 1 0 13
ร้อยละ 25.40 % 4.76 % 47.62 % 1.59 % 0.00 % 20.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 42 5 64 3 0 57
ร้อยละ 24.56 % 2.92 % 37.43 % 1.75 % 0.00 % 33.33 %

108 : 26 , 2 , 34 , 2 , 0 , 44...24.07 , 1.85 , 31.48 , 1.85 , 0.00 , 40.74 = 64 : 59.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67%

Powered By www.thaieducation.net