โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 0 4 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 23.53 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 53
ร้อยละ 3.17 % 1.59 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 84.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 22
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 5 7 13 0 0 87
ร้อยละ 4.46 % 6.25 % 11.61 % 0.00 % 0.00 % 77.68 %

80 : 2 , 5 , 8 , 0 , 0 , 65...2.50 , 6.25 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 81.25 = 15 : 18.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.32%

Powered By www.thaieducation.net