โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 1 2 3 2 6
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 11.76 % 17.65 % 11.76 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 5 1 6 6 5 40
ร้อยละ 7.94 % 1.59 % 9.52 % 9.52 % 7.94 % 63.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 1 5 2 4 19
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 15.63 % 6.25 % 12.50 % 59.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 9 3 13 11 11 65
ร้อยละ 8.04 % 2.68 % 11.61 % 9.82 % 9.82 % 58.04 %

80 : 8 , 2 , 8 , 9 , 7 , 46...10.00 , 2.50 , 10.00 , 11.25 , 8.75 , 57.50 = 34 : 42.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 41.96%

Powered By www.thaieducation.net