โรงเรียนป่ากั้งวิทยา (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 0 0 2 12 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.41 % 44.44 % 0.00 % 48.15 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 5 13 26 5 49
ร้อยละ 4.85 % 4.85 % 12.62 % 25.24 % 4.85 % 47.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 4 10 10 5 0 21
ร้อยละ 8.00 % 20.00 % 20.00 % 10.00 % 0.00 % 42.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 9 15 25 43 5 83
ร้อยละ 5.00 % 8.33 % 13.89 % 23.89 % 2.78 % 46.11 %

130 : 5 , 5 , 15 , 38 , 5 , 62...3.85 , 3.85 , 11.54 , 29.23 , 3.85 , 47.69 = 68 : 52.31
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 53.89%

Powered By www.thaieducation.net