โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 2 1 0 1 3
ร้อยละ 36.36 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 9.09 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 5 5 2 3 0 18
ร้อยละ 15.15 % 15.15 % 6.06 % 9.09 % 0.00 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 9 7 3 3 1 21
ร้อยละ 20.45 % 15.91 % 6.82 % 6.82 % 2.27 % 47.73 %

44 : 9 , 7 , 3 , 3 , 1 , 21...20.45 , 15.91 , 6.82 , 6.82 , 2.27 , 47.73 = 23 : 52.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27%

Powered By www.thaieducation.net