โรงเรียนบ้านโคกกลาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 23
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 4 3 14 1 0 68
ร้อยละ 4.44 % 3.33 % 15.56 % 1.11 % 0.00 % 75.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 5 3 14 1 0 91
ร้อยละ 4.39 % 2.63 % 12.28 % 0.88 % 0.00 % 79.82 %

114 : 5 , 3 , 14 , 1 , 0 , 91...4.39 , 2.63 , 12.28 , 0.88 , 0.00 , 79.82 = 23 : 20.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18%

Powered By www.thaieducation.net